รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น