การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ

การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถึงวันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายไปทั่ววงการเกษตรบ้านเรา แต่การเพาะเลี้ยงและอนุบาลไม้ให้รอดจากภาวะปลอดเชื้อ จนสามารถปลูกภายนอก ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีทีเดียว การเลือกใช้วัสดุอย่างง่าย หาได้ในพื้นที่ และใช้ถุงพลาสติกอบให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์ รอคอยให้พืชสร้างรากใหม่ พร้อมที่จะดูดซับความชื้นและธาตุอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตเป็นการช่วยปรับสภาพต้นไม้ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากๆได้ดี มาก ลดปัญหาการตายจากการเหี่ยว ขาดน้ำ หรือชื้นแฉะ ได้เป็นอย่างดี