ไม้ด่างเกิดจากการกลายพันธุ์ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย จึงทำใ้ห้มีราคาแพง
และเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคน สวนอุดมการ์เด้นจึงนำภาพไม้ด่าง
มาแบ่งปันใ้ห้สมาชิกได้ชม

หน้าวัวใบด่าง

องุ่นทะเลด่าง

เข็มขาวด่าง

เข็มด่างแคระ