ประวัตินายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล

179  ม.3  ต.ดอนคลัง  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  เกิดวันที่  16  สิงหาคม  2508 สมรสกับนางดุจฤดี  ฐิตวัฒนะสกุล  มีธิดา 2 คน  ด.ญ.ณัฐวรี ฐิตวัฒนะสกุล  ด.ญ.ทรรศิกา  ฐิตวัฒนะสกุล การศึกษา  มัธยม  โรงเรียน  ปัญญาวรคุณ กรุงเทพฯ  ปี  2521 – 2526 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ปี 2527-2530 นักธรรมชั้นโท  สนามหลวง  ปี 2530-2531

วุฒิบัตร หลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รุ่นที่2 สถาบันพระปกเกล้า

อาจารย์ ระพี สาคริก

อาจารย์ ระพี สาคริก

ประวัติการทำงาน

-ลูกจ้างชั่วคราว  ทบวงมหาวิทยาลัย  ปี  2531-2532 -นักวิชาการ  บ.เฟอร์ติโนวา (ประเทศไทย)  จำกัด ปี 2532-2537

-นักวิชาการ บ.โฟรแด็กซ์ (เนเธอร์แลนด์)  ปี 2537-2538 -นักวิชาการอิสระปี 2538-2540

-เจ้าของธุรกิจ  อุดมการ์เด้น (www.udomgarden.com)ปี 2540- ปัจจุบัน -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

-ศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกระบบ + ศึกษาตามอัธยาศัย -แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรมส่งเสริมการเกษตร

-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เครือข่าย กปร.) -ศูนย์การฝึกนิสิต นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา  (สกอ.)

-อาจารย์พิเศษ  สถาบันการศึกษาต่างๆ ระดับ อาชีวะ และอุดมศึกษา ปี 2543-ปัจจุบัน -นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ปี 2552-2556

-ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2550

-อนุกรรมาธิการ  พิจารณาศึกษา การจัดดำเนินการ สภาการเกษตรแห่งชาติ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ปี  2550

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (Cites)  ปี  2552– 2553 (มติ ครม.)

-อนุกรรมการพืชสวน ในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

-อนุกรรมการพืชอนุรักษ์ -อนุกรรมการเตรียมการและยกร่างกฎหมาย ลำดับรองเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

-คณะทำงานศึกษาการกระจายสินค้าเกษตร  ประเภทไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียแบบมีส่วนร่วม

-ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง  กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

-กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

-ที่ปรึกษาสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย

-ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

-ที่ปรึกษาสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร -วิทยากรรายการศึกษาทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษาตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล

-ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

-ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรและยุวเกษตรกร  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

-กรรมการจัดงานสีสันพันธุ์ไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ -ประธานคณะทำงานจัดการประกวดพืชสวน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  ปี2554

-คณะทำงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  ปี 2554

-ประธานกรรมการฝ่ายประมูลไม้  งานสีสันพันธุ์ไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

-ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานนิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

-นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติปี 2557-2558

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ปี 2557-2558

-กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร  ปี 2558 -อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 2558

เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ 

-เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน  ปี 2549 -นิสิตเก่าดีเด่น  สมาคมนิสิตเก่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี 2550

-ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่น สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

-รางวัลผู้ทำดีตามโครงการเมืองไทย   เมืองคนดี  (ยกย่องเชิดชูเกียรติ) ปี 2551  กรมการศาสนา

-ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

-โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรดีเด่นโดย ฯพณฯ  ธีระ วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์

-โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสอนแบบทวิภาคี โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครปฐม

-เกียรติบัตรมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล -รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการฯ

-รางวัลเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง  รุ่นที่  10  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    (กำแพงแสน)  ปี 2558

  • คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัดราชบุรี
  • อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี
  • อนุกรรมการพืชสวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ปี2557-2559
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ปี2557-2559
  • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ปี2559-2560
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. ปี2560-ปัจจุบัน