โรงเรียนวัดดอนแจง เข้าศึกษาทำไม้ตัดใบ

ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดอนแจง เข้ารับการอบรมและศึกษาการทำไม้ตัดใบ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดให้กับผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) คณะครูและนักเรียน ได้มาเรียนรู้และมาทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในอาชีพเกษตร แก่นักเรียน ซึ่งร่วมเข้าชมและศึกษาดูงานเกษตร มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยม แม้ฝนจะตกหนักสักเพียงไร แต่นักเรียนก็ไม่ได้สนใจกับปัญหาและอุปสรรค จากการที่ฝนตกเทลงมา คณะครูและนักเรียนก็สนุกกับกิจกรรมที่ทางอุดมการ์เด้นจัดให้ ในเมื่อคุณขอมา อุดการ์เด้นจึง…จัดไป…

โรงเรียนวัดดอนแจง

คณะครูและนักเรียนวัดดอนแจง

ชมสวนไม้ตัดใบ

โรงเรียนวัดดอนแจง