“มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์”

การประกวดพืชสวนนานาชาติ ในงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์

ข้อ 1. วัตถุประสงค์
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล  3  วโรกาส  คือเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระชนมพรรษา  80  พรรษา  ในปี พ.ศ. 2555

และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา  60  พรรษา ในปี พ.ศ. 2555  คณะกรรมการจัดงานมีความเห็นว่าการจัดประกวดพืชสวนนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกิจกรรมหนึ่ง จึงจัดให้มีขึ้น โดยดำเนินการประกวดประเภทหลัก ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนระดับนานาชาติ ที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) กำหนดขึ้นและเพื่อเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งโครงการพระราชดำริ และ โครงการส่วนพระองค์

การจัดงานครั้งนี้จะประกอบด้วยการประกวดสวนนานาชาติ จากประเทศต่างๆ และการประกวดพืชสวนนานาชาติ  5 หมวด ได้แก่ กล้วยไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ การจัดดอกไม้และผัก เห็ด ผลไม้ ชาและกาแฟ ดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ทั้งนี้ ผู้จัดงานสามารถเพิ่มเติมหมวดของการประกวดพืชสวนอื่นๆ เป็นกิจกรรมเสริมได้

การประกวดพืชสวนนานาชาติในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแสดงและสาธิตในการลดภาวะโลกร้อน โดยพืชสวนและการเกษตรกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของ ไทย  ตลอดจนให้มี

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งธุรกิจด้านการนำเข้า – ส่งออกผลิตผลการเกษตร  ธุรกิจการท่องเที่ยว  โรงแรม  และธุรกิจบริการด้านต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน เพื่อที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์แก่บรรดาผู้เข้าชมตลอด

ระยะเวลาจัดงาน และคาดว่ากิจกรรมการประกวดพืชสวนนานาชาติ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน