1. การใช้พืชประดับต้นเตี้ยคลุมดินในที่ลาดชัน
 2. การใช้พืชประดับต้นสูงปานกลางถึงสูงมากยึดดินและเพิ่มมูลค่าพื้นที่
 3. การสร้างแปลงผลิตไม้ตัดใบในสภาพแวดล้อมดินเหนียวชุ่มน้ำให้ได้ผลผลิตสูง
 4. การสร้างโรงเรือนแบบมีคุณภาพบนพื้นที่ราบบนหลักพื้นฐานแข็งแรง สวย ทน ถูก ไว
 5. การสร้างโรงเรือนแบบมีคุณภาพบนร่องสวน
 6. การติดตั้งระบบมินิสปริงเกอร์ลอยเพื่อการให้น้ำและลดอุณหภูมิ
 7. การทำแปลงปลูกไม้ประดับตัดใบอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าทางการผลิต
 9. การใช้เชื้อราและปฏิกิริยาป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลาย
 10. การออกแบบระบบเทคนิคการจัดการฟาร์มป้องกันภัยจากธรรมชาติอย่างถาวร
 11. การใช้พืชทองหลางแบบคลุมทรงพุ่ม ช่วยกระบวนการผลิตพืชสวน
 12. การปลูกพืชและไม้ผลในท่อคอนกรีตควบคุมบังคับการออกผลผลิตนอกฤดู
 13. การสร้างโต๊ะวางต้นไม้อย่างง่ายและรวดเร็ว
 14. การสร้างทางเดินอย่างประหยัดในร่องแปลงปลูก
 15. การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ(บ่อน้ำ)
 16. การใช้พื้นที่ดินจากการขุดแหล่งน้ำถาวรสร้างประโยชน์จากการจัดการฟาร์ม
 17. ระบบน้ำเข้าออกฟาร์ม-สวนอย่างมีประสิทธิภาพ
 18. การใช้เครื่องยนต์ควบคุมแบบสปริงเกอร์และมินิสปริงเกอร์
 19. การปรับแรงดันให้สม่ำเสมอในท่อส่งปุ๋ย ยา ฮอร์โมน
 20. การผลิตไม้ประดับตัดใบใต้โต๊ะวางพืชประดับ
 21. การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น
 22. การผลิตไม้ตัดใบพืชร่วมสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน
 23. การใช้กล้วยเป็นพืชลำดับต้นในการสร้างสวนป่า
 24. การปลูกไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าตามเวลาที่ผ่านไป
 25. การขยายพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline)
 26. การเพิ่มพื้นที่ลำต้นในการเพิ่มผลผลิต
 27. กระบวนการฝึกนิสิตนักศึกษาสร้างผู้นำสู่สังคมภาคการเกษตร
 28. การใช้สแลนเป็นวัสดุปลูกเฟิน ทดแทนการใช้ต้นเฟินจากป่า (กระเช้าสีดา)
 29. การใช้เสาและเศษสแลนเป็นวัสดุผลิตไม้ตัดใบเพื่อการส่งออก
 30. การใช้สแลนควบคุมการงอกของวัชพืช
 31. การสร้างโรงเรือนอย่างง่ายใช้กันฝนภายใต้โรงเรือนสแลน
 32. อาคารผึ่งไม้เนื้อเยื่อแบบถาวร แข็งแรง และประหยัดพลังงาน
 33. ระบบอิฐทนไฟใช้กันลมและเก็บความร้อนในกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ
 34. การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 35. การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยฮอร์โมน
 36. การกำจัดขยะในฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 37. การเพิ่มมูลค่าแส้หางม้าด้วยการตัดยอด