21. การปลูกไม้ตัดใบชนิดลำต้นเลื้อยให้ยึดเกาะกับไม้ยืนต้น จากการผลิตไม้ตัดใบลำต้นเลื้อยที่ผ่านมา มักประสบปัญหาคุณภาพของใบที่ไม่ได้คุณภาพ และใช้พื้นที่มาก จากการทดลองของนักศึกษาฝึกงาน ภายในสวนอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ได้ทำการปลูกไม้ประดับตัดใบชนิดเลื้อยให้ยึดเกาะกับต้นไม้ยืนต้น ผลสรุปและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณะ ถึงการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าที่ปลูกอย่างทั่วไปในแปลง และคุณภาพเทียบเคียงได้กับไม้ประดับตัดใบชนิดเลื้อยที่ปลูกเข้ากับหลักอย่างมีนัยสำคัญเดียวกัน
22. การผลิตไม้ตัดใบพืชร่วมสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่การเกษตรที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพาราในประเทศไทยมีไม่น้อย เมื่อมีการปลูกพืชนั้นใหม่ๆ พืชที่ปลูกหลักยังมีขนาดเล็ก พื้นที่ว่างเปล่าระหว่างต้นมาก แสงยังมีการส่องถึงพื้นมากด้วยเช่นกัน เวลานั้นเกษตรกรมักปลูกมันสำปะหลัง สับปะรด หรืออื่นๆ ตามความถนัดและความต้องการ เมื่อพืชหลักของแปลงเกษตรโตขึ้น ก็ยากที่จะปลูปพืชชนิดเดิมที่ต้องการแสงมากเสริมได้อย่างเคย การทำแปลงผลิตไม้ตัดใบพืชร่วมสวนยางและสวนปาล์ม จึงมีบทบาทแห่งการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติเติม เสริมรายได้แก่เกษตรกรที่ขยัน และมีเวลาว่างพอควร จากการศึกษาทดลอง ของเกษตรกรภาคใต้ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนาย อุดม ฐิตวัฒนะสกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ถึงการปลูกไม้ประดับตัดใบพืชร่วมสวนยาง และสวนปาล์มน้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ จากร่มเงาของไม้ใหญ่ที่พอมีแสงรำไรส่องถึง สามารถใช้พื้นที่ระกว่างสวนปาล์มและสวนยางพารา ปลูกไม้ประดับตัดใบส่งขายได้ในตลาด อันเป็นการเสริมรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี

23. การใช้กล้วยเป็นพืชลำดับต้นในการสร้างสวนป่า ที่มีการดูแลน้อย และยังให้ผลผลิตในช่วงระยะสั้น การปลูกไม้ยืนต้นแบบดูและรักษาน้อย ให้มีชีวิตอยู่รอดกระทั่งโตใหญ่ มิใช่เรื่องง่าย แต่หากมองเห็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ละฤดูก็จะสามารถกำหนดการดูแลได้เป็นอย่างดี เป็นพื้นที่มีร่มเงาบ้าง หรือมีสภาพความชื้นของพื้นที่และอากาศก็คงเป็นเรื่องง่ายต่อการปลูกให้รอด และเจริญเติบโต แต่หลายพื้นที่มิได้เป็นเช่นนั้น การเตรียมต้นกล้าพันธุ์ที่แข็งแรงลงดินก่อนถึงฤดูฝน 2-3เดือน ก็จะทำให้รากพืชติดแล้วต้นโตก่อนฝนจะตก ต้นไม้ปรับสภาพได้และโตต่อเนื่อง รากหยั่งลึกลงดินก่อนสิ้นฤดูฝน ทำให้ต้นไม้อยู่รอด ผ่านแล้งถึงฤดูฝนหน้า หากปลูกกลางฤดูฝนที่หลายคนปลูกกัน บางจุดที่ถูกน้ำท่วมขัง ก็อาจจะทำให้รากพืชที่ปลูกใหม่กระทบกระเทือน จมน้ำ จากภาวะน้ำท่วมขังในหลุมที่มีการขุดใหม่ มีสภาพความโปร่ง ให้น้ำไหลมาขังในหลุมจนอาจทำให้ต้นไม้ตายได้โดยพลัน หรืออาจอยู่รอดในเวลาหนึ่ง รอวันที่จะแห้งตาย จากการขาดน้ำหลังฤดูฝนที่ยาวไกล เพราะรากใหม่ยังไม่หยั่งลึก และสามารถดูดซับความชื้นที่มีอยู่น้อยนิดในชั้นหน้าดิน หรือหากให้อยู่รอด คงต้องดูแลให้น้ำไปอีกหลายเดือนที่เดียว หากปลูกปลายฤดูฝน ก็คงยิ่งดูแลหนักกว่าการปลูกกลางฤดูฝน เพราะไม่เพียงแต่จะขาดร่มเงาจากเมฆที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้ว แสงแดดที่ร้อน บรรยากาศที่แล้ง จะการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด หากขาดการดูแลอย่างทั่งถึง
ประการหนึ่งคือการปลูกกล้วยในพื้นที่เดียวกันกับที่จะปลูกไม้ยืนต้นก่อนอย่างน้อย 6-8เดือน จากข้อมูลการวิจัยของนักศึกษาฝึกงานสวนอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ถึงการปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม ทางทิศตะวันตกของการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ประดับ ก่อน 6-8เดือน จะทำให้ต้นกล้วยมีขนาดใหญ่พอควร ที่จะให้ร่มเงา ความชื้น และส่วนซากมาใช้ประโยชน์ ในการดูแลพืชที่ปลูก รวมถึงการให้ผลผลิตในระยะต่อมา ของแปลงปลูก ที่ดีกว่าไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ประดับ ที่ไม่ได้ปลูกกล้วยก่อน อย่างมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง
24. การปลูกไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าตามเวลาที่ผ่านไป จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ อุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ทำให้เห็นว่า การปลูกไม้ยืนต้นบนพื้ที่ที่ไม่มีแผนการก่อสร้าง หรือแผนการผลิตทางการเกษตรอื่น หรือยังมิได้ใช้ประโยชน์ในช่วงระยะเวลายาว หากเราวางแผนปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่างเช่น ประดู่ มะค่า ชิงชัน ไม้แดง หลุมพอ สะเดา มะเกลือ มะริด พยุง ฯลฯ ตั้งแต่ต้นเล็กๆระบบรากจะหยั่งลึกลงดิน ยึดโยงลำต้นอย่างแข็งแรง มิให้ล้มโดยง่าย เวลาผ่านไปจะได้ใบไม้จากการล่วงล่นมาหมักเป็นปุ๋ย ให้ร่มเงาสำหรับพักอาศัย บังภัยธรรมชาติของลม ดอกที่สวยงามส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ในยามฤดูเปลี่ยนและลำต้นสามารถนำมาใช้เนื้อไม้ ที่นับวันจะหายากและมีมูลค่าเพิ่ม ประดุจการลงทุนระยะยาวที่มีต้นทุนต่ำหากไม่นับเวลาที่ผ่านไป แต่ก็ได้ประโยชน์มากที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยมิได้ปลูกไม้ยืนต้นเหล่านั้นไว้เลย
25. การขยายพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) ด้วยการชำราก จากการที่หมากผู้หมากเมีย ซึ่งเป็นไม้ประดับในเขตร้อนชื้น ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งภายในและต่างประเทศ การขยายพันธุ์จากพันธุ์ดีที่มีน้อยและจำกัด ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่นับวันจะมีการสะสม และปลูกเพื่อเป็นไม้ตัดใบในการทำช่อบูเก้ ส่งออกต่างประเทศอย่างมากแล้ว ด้วยขนาดต้นและสีสรรที่มีมากชนิด หลากหลายสีย่อมเป็นที่ชื่นชอบของตลาด แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ด้วยขีดจำกัดการขยายพันธุ์ อุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก และนักศึกษาฝึกงาน ทำการวิจัยถึงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ จากการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีสภาพการกลายพันธุ์ด้อยสูง และปลูกในสภาพแวดล้อมในโรงเรือนยาก การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนให้คุณภาพดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องการทำจำนวน การชำกิ่งแบบแนวตั้งและแนวนอนก็ให้ผลผลิตที่ดี แต่มีข้อจำกัดเรื่องการทำจำนวนด้วยเช่นกัน เพราะหลังจากที่ออกดอกชุดแรกแล้ว พืชจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมายับยั้งการเจริญเติบโต ของตาข้างอื่นที่พัฒนาที่หลัง ส่วนการชำราก จากการเก็บข้อมูล หมากผู้หมากเมีย (Cordyline) ที่มีตาเนื้อเยื่อเจริญอยู่เป็นจำนวนมาก และมีฮอร์โมนในการควบคุมการพัฒนาของตาเนื้อเยื่อเจริญมีน้อย ทำให้มสามารถผลิตต้นหมากผู้หมากเมีย (Cordyline) ได้คราวละมากๆในช่วงเวลาเดียวกันกับลำต้นและกิ่งยอด ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการผลิตหมากผู้หมากเมียในอนาคตต่อไป