16.การใช้พื้นที่ดินจากการขุดแหล่งน้ำถาวรสร้างประโยชน์จากการจัดการฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่มักมีปัญหาความพร้อมด้านเงินทุนในการก่อสร้างพื้นที่ว่างเปล่า การสร้างงานบางครั้งไม่จำเป็นต้องทำในคราวเดียวกันทั้งหมด การเตรียมความพร้อมจากการคิดวางแผนล่วงหน้า เป็นสิ่งสำคัญในความสามารถในอนาคต สิ่งที่ทำในปัจจุบันก็เป็นผลพวงจากอดีตด้วยเช่นกัน พื้นที่ดินว่างเปล่า เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตได้ง่าย โดยการปลูกไม้เล็ก หรือไม้ประดับเพิ่มมูลค่า เมื่อเวลาผ่านไป จากการเลือกใช้ไม้ประดับพันธุ์ดีมีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถขุดขาย มีรายได้เป็นทุนก่อสร้างอื่น โดยได้จากทุนพื้นที่ มิได้ใช้ทุนส่วนอื่น ถ้าการวางแผนนั้นถูกต้องแม่นยำ ทั้งจากความรู้และประสบการณ์ ก็สามารถทำให้การบริหารเวลากับพื้นที่ว่าง สร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามกำหนด


17. ระบบน้ำเข้าออกฟาร์ม-สวนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสภาพน้ำน้อยและน้ำมาก การทำระบบบริหารจัดการน้ำ เป็นเรื่องที่ต้องคิดและวางแผนจัดการ ในพื้นสูง และพื้นที่ราบลุ่ม ก็มีหลักการบริหารน้ำที่แตกต่างกัน พื้นที่ราบลุ่มนอกจากจะต้องสร้างคันกั้นน้ำที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพแล้ว การจัดการระบบน้ำเข้าออก ก็มีความสำคัญมิได้ย่อหย่อนกว่ากันเลย การจัดสร้างระบบน้ำเข้าออกฟาร์มนั้น อุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก คำนึงถึงความปลอดภัย ใช้งานได้จริง และต้องประหยัดพลังงานจากการปฏิบัติ การฝังท่อเชื่อมการไหลของน้ำในจุดต่ำสูดของน้ำ ทั้งภายในฟาร์มและภายนอก โดยมีจุดพักตรงกลาง สามารถทำให้เกิดการไหลถ่ายเท แบบที่เรียนว่า การลักน้ำ (Sifon) ในระบบธรรมชาติ นอกเหนือจากนั้นคือการใช้ระบบกล ถ่ายเทน้ำในภาวะปกติ และไม่ปกติของปริมาณน้ำ ตามทิศทางที่ต้องการจากการควบคุม

18. การใช้เครื่องยนต์ควบคุมแบบสปริงเกอร์และมินิสปริงเกอร์ แบบประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพจากพลังงานทดแทน การให้น้ำในระบบท่อและสายส่ง ต้องมีนระบบขับเคลื่อน ส่งกำลังการหมุนของปั้มน้ำ ระบบต่างๆที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ที่เหมือนกันคือการใช้พลังงาน อันเป็นรายจ่ายสำคัญในการใช้สอยสำหรับกิจการ อุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ได้พัฒนาระบบการใช้พลังงานจากน้ำมัน มาเป็นแก๊ส LPG โดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องยนต์ที่มีการใช้ระบบนี้อยู่แล้ว เพิ่มความร้อนยิ่งขึ้นโดยการต่อระบบน้ำร้อน ให้ผ่านท่อไอเสียของเครื่องให้น้ำเกิดความร้อนยิ่งขึ้น เพื่อการแตกตัวและขยายตัวของแก๊ส ในระบบเผาไหม้ ทำให้เกิดการจุดระเบิด และเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการคิดแปลงติดตั้งเฟืองเกียร์รอบสูง เพื่อฉุดปั้มที่มีกำหลังเหนือกว่าเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่มีการปฏิบัติกันมาก่อน จึงมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และความสามารถที่สูงขึ้นทางพลังงานกล

19. การปรับแรงดันให้สม่ำเสมอในท่อส่งปุ๋ย ยา ฮอร์โมน จากสภาวะท่อส่งไกล ความสามารถในการทำงานของปั้มสูบแรงดัน ที่ส่งผ่านของเหลวตามท่อส่ง คงมีขีดจำกัดจากขนาดและแรงดันที่มีอยู่ หากต้องการศักยภาพที่สูง ทุกครั้งคงต้องเพิ่มขนาดของปั้มและเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน การใช้ท่อแป๊บน้ำโลหะมาตัดแล้วปิดด้านปลายด้านเดียว ส่วนอีกข้างทำระบบต่อเชื่อมกับท่อส่งของเหลว ที่วางเรียงรายไปในพื้นที่ต่อเชื่อมเป็นแนวตั้งตามจุดที่ห่างไกลไปจากจุดส่ง ด้วยการบรรจุอากาศที่มีอยู่เต็ม ท่อถูกของเหลวที่มีแรงดันส่งผ่านไปถึงจุดเก็บอากาศ ของเหลวที่ถูกส่งมาตามท่อก็จะถูกดันเข้าไปแทนที่อากาศที่มีอยู่ตามท่อ  อากาศที่มีอยู่ตามท่อก็จะทำหน้าที่ปรับแรงดันของของเหลวให้มีแรงดันสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียจากการแตกของท่อส่ง ยังสามารถช่วยกระจายของเหลวให้มีปริมาณสม่ำเสมอได้อีกด้วย
20. การผลิตไม้ประดับตัดใบใต้โต๊ะวางพืชประดับ ลักษณะการผลิตไม้ประดับตัดใบ เราคงต้องใช้พื้นที่ผลิตค่อนข้างมาก จากที่ผ่านมา การเพิ่มพื้นที่การผลิต ในแต่ละครั้งนั้นหมายถึง การต้องเพิ่มการสร้างโรงเรือนเสมอ จากการทดลองของอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก เราได้มีการเก็บข้อมูลการทดลองปฏิบัติการปลูกพืชประดับภายใต้โต๊ะวางพืชประดับ จากปริมาณแสงที่น้อยกว่าปกติ ก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปลูกสภาพปกติเดิม แต่สิ่งที่ได้หลังจากการทดลองแล้วนำมาใช้ในการปฎิบัติจริง สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกโดยมิต้องขยายงานการสร้างโรงเรือนเพิ่ม การรดน้ำ ให้ปุ๋ย และฮอร์โมน ก็สามารถกระทำไปพร้อมกันทีเดียวกับพืชหลักที่อยู่บนโต๊ะได้เป็นอย่างดี